Czas pracy kierowcy

Organizacja czasu pracy kierowców dla kadry zarządzającej

zegar
Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006:

Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać przepisów czasu pracy. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcom i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia.

Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym:

Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił: właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów czasu pracy.

Program szkolenia:

1. Podział przepisów prawnych dotyczących zasad planowania i rozliczania czasu pracy kierowców.

2. Odpowiedzialność z tytułu popełniania naruszeń czasu pracy kierowcy, ryzyko spedytora, przewoźnika i organizatora przewozu.

3. Zasady odpowiedzialności przewoźnika, klauzule w umowach o pracy i (lub) w regulaminach, wykazy obowiązków pracowniczych.

4. Czas pracy kierowców w Polsce i UE – zasady właściwej organizacji okresów jazd, przerw i odpoczynków przez kierowców i pracodawców, analiza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

5. Zasady planowania pracy załogi dwuosobowej, zasady analizy tras pod kątem zapotrzebowania danej ilości kierowców, ustalanie celowości korzystania z załóg.

6. Różnice w interpretacji przepisów socjalnych przez organy kontroli drogowej w Niemczech, Francji, Belgii oraz w Hiszpanii, zasady sporządzania odwołań od kar nakładanych przez zagraniczne służby kontrolne,

7. Zasady użytkowania urządzeń rejestrujących analogowych i cyfrowych w przedsiębiorstwie transportowym; najczęstsze błędy popełniane przez kierowców,za które wysoką odpowiedzialność finansową ponosi właściciel przedsiębiorstwa transportowego.

8. Zasady odpowiedzialności kierowcy z tytułu kontroli drogowej w rozumieniu art. 92 ust. 1 oraz art. 92a Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o Transporcie Drogowym oraz przepisów Kodeksu Pracy.

9. Odpowiedzialność finansowa względem pracodawcy oraz zleceniodawcy wobec niewłaściwego i nienależytego wykonywania zleconej pracy w przewozie.

10. Zasady odpowiedzialności z tytułu kontroli drogowej – kompletowanie dokumentacji przewozowej i jej prawidłowe użytkowanie, prawa i obowiązki przewoźników w trakcie kontroli drogowych.

11. Ustawa o czasie pracy kierowców – zasady bezpiecznego z punktu widzenia przewoźnika zatrudniania kierowców, sposoby uchronienia się przed ewentualnymi pozwami z tytułu zaległości w wypłacaniu należności za godziny nadliczbowe, dyżury itp.

12. Diety – określenie zasad wypłacania kierowcom należności z tytułu podróży służbowych.

13. Warsztaty praktyczne – dla osób które „ręcznie” planują rozliczanie czasu pracy kierowcyądź będą nadzorowały ten proceszasady sporządzania ewidencji czasu pracy.

14. Rozwiązywanie sytuacji krytycznych na drodze – taktyka rozstrzygania problemów pod kątem ryzyka otrzymania kary pieniężnej za naruszenia przepisów związanych z czasem pracy.

15. Panel dyskusyjny.

Kontakt

Skontaktuj się z nami, nie pożałujesz!

N

Pracownia Test

ul. Tużycka 2 róg ul. Radzymińska 212,
03-683 Warszawa

Zapisy

tel.: (22) 618 06 73
kom.: 509 753 193
e-mail: pracownia@pracownia-test.pl

Godziny pracy

Prosimy o rejestracje telefoniczną
09.00 – 17.00
17.00 – 20.00 na zapisy telefoniczne

kontakt-qr

Skontaktuj się z nami wypełniając formularz kontaktowy bądź korzystając z danych obok.