fbpx

FORGOT YOUR DETAILS?

Organizacja czasu pracy kierowców dla kadry zarządzającej

Zgodnie z Rozporządzeniem 561/2006:

Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby kierowcy ci mogli przestrzegać przepisów czasu pracy. Przedsiębiorstwo transportowe wydaje odpowiednie polecenia kierowcom i przeprowadza regularne kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia.

Przedsiębiorstwo transportowe odpowiada za naruszenia przepisów, których dopuszczają się kierowcy tego przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym:

Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił: właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów czasu pracy.

Program szkolenia

 1. Podział przepisów prawnych dotyczących zasad planowania i rozliczania czasu pracy kierowców.
 2. Odpowiedzialność z tytułu popełniania naruszeń czasu pracy kierowcy, ryzyko spedytora, przewoźnika i organizatora przewozu.
 3. Zasady odpowiedzialności przewoźnika, klauzule w umowach o pracy i (lub) w regulaminach, wykazy obowiązków pracowniczych.
 4. Czas pracy kierowców w Polsce i UE – zasady właściwej organizacji okresów jazd, przerw i odpoczynków przez kierowców i pracodawców, analiza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
 5. Zasady planowania pracy załogi dwuosobowej, zasady analizy tras pod kątem zapotrzebowania danej ilości kierowców, ustalanie celowości korzystania z załóg.
 6. Różnice w interpretacji przepisów socjalnych przez organy kontroli drogowej w Niemczech, Francji, Belgii oraz w Hiszpanii, zasady sporządzania odwołań od kar nakładanych przez zagraniczne służby kontrolne,
 7. Zasady użytkowania urządzeń rejestrujących analogowych i cyfrowych w przedsiębiorstwie transportowym; najczęstsze błędy popełniane przez kierowców,za które wysoką odpowiedzialność finansową ponosi właściciel przedsiębiorstwa transportowego.
 8. Zasady odpowiedzialności kierowcy z tytułu kontroli drogowej w rozumieniu art. 92 ust. 1 oraz art. 92a Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o Transporcie Drogowym oraz przepisów Kodeksu Pracy.
 9. Odpowiedzialność finansowa względem pracodawcy oraz zleceniodawcy wobec niewłaściwego i nienależytego wykonywania zleconej pracy w przewozie.
 10. Zasady odpowiedzialności z tytułu kontroli drogowej – kompletowanie dokumentacji przewozowej i jej prawidłowe użytkowanie, prawa i obowiązki przewoźników w trakcie kontroli drogowych.
 11. Ustawa o czasie pracy kierowców – zasady bezpiecznego z punktu widzenia przewoźnika zatrudniania kierowców, sposoby uchronienia się przed ewentualnymi pozwami z tytułu zaległości w wypłacaniu należności za godziny nadliczbowe, dyżury itp.
 12. Diety – określenie zasad wypłacania kierowcom należności z tytułu podróży służbowych.
 13. Warsztaty praktyczne – dla osób które „ręcznie” planują rozliczanie czasu pracy kierownicy będą nadzorowały ten proces zasady sporządzania ewidencji czasu pracy.
 14. Rozwiązywanie sytuacji krytycznych na drodze – taktyka rozstrzygania problemów pod kątem ryzyka otrzymania kary pieniężnej za naruszenia przepisów związanych z czasem pracy.
 15. Panel dyskusyjny.

Masz pytania?

Zadzwoń: +48 509 753 193

TOP